Dobré rady pro mládežnické organizacePrávní aspekty

Ekonomika mládežnické organizace

Nejčastější problémy a úskalí, které aktuálně řeší mládežnické organizace v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní:

 • rozdělení hlavní a doplňkové činnosti, konkrétní definice činností,
 • absence živnostenských oprávnění,
 • předávání agendy spolků při změně statutárních orgánů (předání dokladů, uzavřených smluv, pokladny apod.),
 • vystavování pokladních dokladů bezprostředně po vydání nebo při přijetí pokladní hotovosti a současně zaznamenat do pokladní knihy,
 • zaměňování darovacích smluv a smluv o reklamě,
 • stipendia jsou určena pro studenty, nikoli pro organizace,
 • EET hrozí i u spolků při obratu tržeb z doplňkové výdělečné činnosti, přijímané v hotovosti, kartou nebo šekem nově pokud je obrat nad 300 tis. Kč za rok (do pololetí 2017 to bylo obrat nad 175 tis. Kč) nebo 5 % celkových příjmů,
 • cestovné vyplácené osobám, které nejsou statutárním orgánem a nejsou zaměstnancem nebo dohodářem.

Desatero Jak nakládat s penězi a majetkem spolku

 1. Inventarizovat majetek a fyzickou uzamykatelnou pokladnu budeš mít!
 2. Směrnice si dle zákona aktualizuješ!
 3. Způsob evidence dokladů, živnostenský list, platbu DPH a nutnost vedení podvojného účetnictví s účetní zkonzultuješ!
 4. Účetní uzávěrku vytvoříš!
 5. Daňové přiznání včas podáš!
 6. Hlavní a vedlejší činnost definuješ!
 7. Matici zodpovědnosti sepíšeš!
 8. Transparentní budeš!
 9. Dotace a vlastní peníze oddělíš!
 10. Řádně hospodařit budeš!

Struktura organizace

Týmové role a kompetence v organizaci

Při vytváření týmu je nutné si uvědomit, jaké existují týmové role:

 • Inovátor
 • Vyhledávač zdrojů
 • Koordinátor
 • Formovač
 • Týmový pracovník
 • Realizátor
 • Vyhodnocovač
 • Dotahovač
 • Specialista

Podle nich lze pak lépe nastavit kompetence jednotlivých členů. Kompetentnost člena organizace:

 • předpoklady či schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci
 • souhrn vědomostí, dovedností, postojů a hodnot umožňující uplatnění jednotlivce
 • znamená souhrn svěřených pravomocí a povinností určitého orgánu a výměr jeho působnosti

Kompetence nabývá člen organizace se zkušenostmi. Čím více zkušeností, tím více kompetencí. To znamená, že časem se kompetence mohou měnit.

Rozdělení zodpovědností v organizaci

Základem je vytvoření matice zodpovědností. Matice odpovědností, někdy také matice přiřazení odpovědností, v angličtině Responsibility Assignment Matrix (RAM) nebo Linear Responsibility Chart (LRC), je metoda založená na přiřazení různých typů odpovědností k jednotlivým úkolům, činnostem a rolím (pracovníkům na konkrétní pracovní pozici či orgánům) formou matice. Využívá se v projektech, procesech, nebo jejich částech. Role, jimž jsou odpovědností přiřazovány, jsou v matici zpravidla ve sloupcích a činnosti zpravidla v řádcích. Existuje několik variant matic, které se mezi sebou liší rozsahem přiřazovaných odpovědností, mezi nejpoužívanější patří matice RACI a RASCI.

Doporučený postup tvorby matice:

 1. Sepsání skupin činností, u kterých je potřeba definovat odpovědnost do řádků matice.
 2. Sepsání všech důležitých rolí do sloupců matice, lze při tom vycházet z hierarchické organizační struktury.
 3. Vepsat typy přiřazených odpovědností do jednotlivých buněk vytvořené matice.
 4. Kontrola, že každá činnost (řádek) má přiřazenou osobu, která je za úkol odpovědná a která ho realizuje.
 5. Kontrola, že u každého úkolu jsou odpovědnosti sestavené jasně a nepřekrývají se.
 6. Předložení matice všem důležitým zainteresovaným stranám a zapracování relevantních připomínek ještě před oficiálním zveřejněním.

Práce v organizaci

Lákání nováčků

Získávání nových členů do organizací:

 • Kde – zápis, akce.
 • Jak – osobně při zápisu, na přednáškách, v tiskovinách, televizi, sociálních médiích, webu.
 • Čím? – logo, fotky, projekty, slogan, benefity, kontakt.

Nábor:

 • CV, motivační dopis.
 • Pohovor, osobnostní test, zkušební projekt.
 • Osobní schůzka, pozvání na poradu.

Zapojení (onboarding):

 • Stínování činnosti, mentoring.
 • Schůze, zadávání úkolů.

První kroky nováčka

Co je důležité při práci s nováčky:

 • Osobní kontakt se staršími členy.
 • Zapojení do organizace akcí s přihlédnutím k předchozím zkušenostem.
 • Buddy /Mentor/Angel – člověk, co bude monitorovat aktivitu nováčka.
 • Teambuilding pro nováčky – získání kontaktů, seznámení se s ostatními.
 • Feedback – konstruktivní zpětná vazba je motivující nástroj pro další působení v organizaci.
 • Soft – skill trainings.
 • Motivace.

Jak pracovat s nováčky

Jak krušné jsou začátky nováčků? Co jim chybí a jak se jim pracuje v týmu. Existují různé typy lidí a podle toho je třeba k nim přistupovat. Pro práci s nováčky je dobré vytvořit akční plán. Vždy je potřeba pamatovat na to, že:

 • Každý jsme jiný, ale to neznamená špatný. Cílem je naučit se pracovat se všemi typy.
 • Každý druhý nováček je neutrální, a pokud se mu nebudeme věnovat, brzy odejde.
 • Nemusíme vše řešit sami, pokud tým složíme správně, různé typy vzájemně pokryjí své slabiny.

Předávání informací – knowledge management

Jak předat všechny zkušenosti? Všechno je o komunikaci:

 • Nedomýšlejme si
 • Ptejme se
 • Ujišťujme se
 • Kontrolujme

Pravidelně se setkávejme:

 • Schůze
 • Teambuildingy
 • Workshopy

Vytvořme si jasná pravidla pro sdílení informací. Co všechno a kam zaznamenáváme.

 • Centrální sdílené úložiště s jasnou strukturou.
 • Sdílené kalendáře.

Motivace

Jak motivovat sebe?

 • Znát účel svých aktivit – připomínání účelu/ smyslu činnosti nám může pomoci zůstat na správné cestě
 • Přijímat výzvy – je přirozené, když se zabýváme příliš dlouho monotónní činností, naše motivace ubývá – proto je doporučeno aktivně hledat výzvy; za zvládnutí výzvy se nachází pocit uspokojení a pole seberozvoje
 • Být realistický i ve svém entuziasmu – nadchne-li nás něco – buďme realističtí v tom, jsme-li schopni cíle dosáhnout – podívejme se do svých diářů a udržme realitu při plánování
 • Vizualizace úspěchu při dosáhnutí cíle nám může pomoci jít dál i ve chvílích demotivace - denně si můžeme zkusit zavřít oči na 10-15min a představovat si, jak bude probíhat dosažení cíle – jak se budeme cítit, co se změní atd.
 • Sdílíme-li svůj cíl s ostatními, silněji se můžeme zavázat k jeho dosažení – verbalizovat svou vizi nahlas jí dává jasnější kontury
 • Myslet pozitivně - místo MUSÍM do práce, nebo MUSÍM cvičit vyměnit slova lehce za CHCI – zkuste jeden den vidět věci pozitivněji : )
 • Nebojte se zdravě riskovat – buďte kreativní a vymyslete si, kam dál můžete jít, co víc můžete udělat – nezapomeňme však na analýzu rizik – co získáme tím, když risk přijmeme – a co můžeme ztratit?
 • Vyhledávejme konstantní zpětnou vazbu – zpětnou vazbu od sami sebe i od okolí
 • Znát svůj cíl a vidět smysl v průběhu jeho dosahování; pro to znát svůj cíl – mít jasnou vizi, nám pomůže metoda SMART

Jak motivovat kolegy v týmu?

 • Jasná, přímá a pravidelná komunikace v rámci týmu – nezapomínejme na zpětnou vazbu členům
 • Vymezení rolí v rámci týmu a celé organizace – ukázat členům, že jsou důležitou součástí, bez které asociace nemůže fungovat (plyne již z jednoduché logiky, že bez členů by organizace nebyla); pomoci může vizuální ztvárnění pozice, kterou v celé organizaci daný člen zastává
 • Všichni se podílí – nebojme se brainstormingů v rámci našich setkání – ptejme se na nápady, jak organizaci posunout, kam má dle členů organizace jít; můžeme dospět k většímu závazku a motivaci v rámci organizace
 • Transparentnost – v chaosu a nejasnosti se může ztratit mnoho potenciálu a motivace našich členů – ukážeme-li naši strukturu, jak věci fungují v rámci organizace – členové mohou jasně vidět, kam organizace směřuje, jaké má vize a jak je naplňuje
 • Buďme inspirací – každý z nás má příběh v organizaci, která může být startujícím motivátorem pro druhé, inspirujme v rámci našich vizí, které se nebojme ukazovat a zdůrazňovat
 • Dávejme činnosti smysl – sdílejme proč naše organizace/tým dělá to, co dělá
 • Oceňujme jedinečnost – každý člen má svůj vlastní potenciál, svou jedinečnou osobnost – naslouchejme jim a vytvářejme nové příležitosti, které mohou udržet jejich motivaci
 • Nechme členy zažít to, o čem je naše organizace : )

Jak využít kreativitu v mládežnické organizaci

Kdo jsou kreativní lidé?

 • Lidé, kteří nějakým významným způsobem ovlivnili naši kulturu, svět kolem nás. Jejich úspěchy bývají známé veřejnosti, jsou na očích a proto je poměrně snadné si je s kreativitou spojit. Typicky se jedná o nějaké umělecké ztvárnění.
 • Lidé, kteří vyjadřují neobvyklé myšlenky, hledají nové způsoby řešení, produkují mnoho nápadů. Bývají zajímaví a obvykle působí velmi bystře.
 • Lidé, kteří vnímají svět novým a originálním způsobem. Mívají dobrý vhled a mohou dospívat k důležitým objevům, který vidí jen oni.

Kreativní lidé mohou být posilou tam, kde:

 • potřebujeme vymyslet velké množství nápadů (ze kterých si pak třeba chceme vybírat)
 • obvyklá řešení selhávají a je třeba přijít s něčím novým
 • brainstorming není silnou stránkou (týmu)
 • je potřeba se do práce pustit s velkou energií
 • bude pravděpodobně potřeba improvizovat

Naopak kreativní lidé mohou trpět nebo nepodávat takové výsledky, když:

 • je práce stereotypní
 • je potřeba delší dobu se věnovat jen jedné věci, jednomu nápadu
 • je potřeba věci dotáhnout
 • nemají možnost si sami vybrat, čemu se chtějí věnovat
 • mají pevné deadliny

Stres, práce s ním a jeho odbourávání

Základní dělení stresu

 • Eustres – emocionální doprovod je pozitivní, podporuje růst, rozvoj; přináší radost, ale určitý stupeň námahy je nezbytný
 • Distres – situace subjektivně prožívaného ohrožení dané osoby s jeho průvodními, často výrazně negativními emocionálními příznaky

Faktory ovlivňující pracovní zátěž:

 • přetížení množstvím práce (jedná se o situaci, kdy množství práce je vyšší, než je konkrétní jedinec schopen vykonat za určitý čas)
 • časový stres (nedostatek potřebného času k vykonání určité práce)
 • neúměrně velká odpovědnost (obzvláště odpovědnost za svěřené lidské životy je stresogenním faktorem)
 • nevyjasnění pravomoci (pracovní úkol je nejasně stanoven, pracovník nemá adekvátní zpětnou vazbu)

Co s tím:

 • naučit se rozvrhnout si čas
 • naučit se delegovat některé své povinnosti a pravomoci na podřízené
 • naučit se odmítat úkoly, které reálně nemohu splnit
 • velké problémy se pokusit rozdělit na řadu menších a ty pak postupně řešit
 • poznat sám sebe a naučit se zvládat své emoce, naučit se i ve stresových situacích zachovat klid

Propagace

Jak propagovat mládežnickou organizaci

Základem úspěšné propagace je vytvoření Komunikační strategie:

 • Cíl – to, čeho chceme dosáhnout.
 • Cílové publikum – předem určená skupina, které chceme komunikovat své cíle.
 • Přístup založený na důkazech – místo toho, abychom se snažili hádat a pochopit své publikum.
 • Abychom maximalizovali úspěch dosažení cílů v oblasti komunikace, prostě požádáme cílové publikum o názor, co si o tom myslí a co chtějí.
 • Klíčové zprávy – výroky o naší značce, mohou odrážet to, co naše organizace dělá a o čem je přesvědčená.
 • Bariéry – Co musíme vzít do úvahy, abychom se ujistili, že budeme úspěšní?
 • Taktika - Komunikační nástroje.
 • Vyhodnocení – Jak zjistíme, zda byla naše komunikace úspěšná?
 • Komunikace pozitivního vlivu – náš úspěch, co jsme udělali, jak jsme to udělali, kdo, kde a kdy.