Dobré rady pre organizácie združujúce mladých ľudíPrávne aspekty

Ekonomika mládežníckej organizácie

Najčastejšie problémy a úskalia, ktoré aktuálne riešia študentské organizácie v oblasti ekonomiky, účtovníctva a daní:

 • rozdelenie hlavnej a doplnkovej činnosti, konkrétne definície činností,
 • absencia živnostenských oprávnení,
 • predávanie agendy spolkov pri zmene štatutárnych orgánov (predanie dokladov, uzavretých zmlúv, pokladne apod.),
 • vystavovanie pokladničných dokladov bezprostredne po vydaní alebo pri prijatí pokladničnej hotovosti a súčasne zaznamenať do pokladničnej knihy,
 • zamieňanie darovacích zmlúv a zmlúv o reklame,
 • štipendia sú určené pre študentov, nie pre organizácie,
 • EET hrozí aj u spolkov pri obrate tržieb z doplnkovej zárobkovej činnosti, prijímanej v hotovosti, kartou nebo šekom ponovom pokiaľ je obrat nad 300 tis. Kč za rok (do polroka 2017 to bol obrat nad 175 tis. Kč) alebo 5 % celkových príjmov,
 • cestovné vyplácané osobám, ktoré nie sú štatutárnym orgánom a nie sú zamestnancom alebo dohodárom.

Desatoro Ako nakladať s peniazmi a majetkom spolku

 1. Inventarizovať majetok budeš a fyzicky uzamykateľnou pokladňu používať budeš!
 2. Smernice si podľa zákona aktualizuješ!
 3. Spôsob evidencie dokladov, živnostenský list, platbu DPH a nutnosť vedenia podvojného účtovníctva s účtovníkom prekonzultuješ!
 4. Účetnú uzávierku vytvoríš!
 5. Daňové priznanie včas podáš!
 6. Hlavnú a vedľajšiu činnosť definuješ!
 7. Maticu zodpovednosti spíšeš!
 8. Transparentný budeš!
 9. Dotácie a vlastné peniaze oddelíš!
 10. Riadne hospodáriť budeš!

Štruktúra organizácie

Tímové role a kompetencie v mládežníckej organizácii

Pri vytváraní tímu je nutné si uvedomiť, aké existujú tímové role:

 • Inovátor
 • Vyhľadávač zdrojov
 • Koordinátor
 • Formovač
 • Tímový pracovník
 • Realizátor
 • Vyhodnocovač
 • Doťahovač
 • Špecialista

Podľa nich je potom možné lepšie nastaviť kompetencie jednotlivých členov. Kompetentnosť člena mládežníckej organizácie:

 • predpoklady či schopnosť zvládať určitú funkciu, činnosť alebo situáciu
 • súhrn vedomostí, schopností, postojov a hodnôt umožňujúci uplatnenie jednotlivca
 • znamená súhrn zverených právomocí a povinností určitého orgánu a vymeranie jeho pôsobnosti

Kompetencie získava člen organizácie so skúsenosťami. Čím viac skúseností, tým viac kompetencií. To znamená, že časom sa kompetencie môžu meniť.

Rozdelenie zodpovedností v mládežníckej organizácii

Základom je vytvorenie matice zodpovedností. Matica zodpovedností, niekedy tiež matica priradenia zodpovednosti, v angličtine Responsibility Assignment Matrix (RAM) nebo Linear Responsibility Chart (LRC), je metóda založená na priradení rôznych typov zodpovedností k jednotlivým úlohám, činnostiam a rolám (pracovníkom na konkrétnej pracovnej pozícii či orgánom) formou matice. Využíva sa v projektoch, procesoch, alebo ich častiach. Role, ktorým sú odpovednosti priradzované, sú v matici spravidla v stĺpcoch a činnosti spravidla v riadkoch. Existuje niekoľko variant matíc, ktoré se medzi sebou líšia rozsahom priradzovaných zodpovedností, medzi najpoužívanejšie patria matice RACI a RASCI.

Doporučený postup tvorby matice:

 1. Spísanie skupín činností, u ktorých je potrebné definovať zodpovednosť do riadkov matice.
 2. Spísanie všetkých dôležitých rolí do stĺpcov matice, je pri tom možné vychádzať z hierarchickej organizačnej štruktúry.
 3. Vpísať typy priradených povinností do jednotlivých buniek vytvorenej matice.
 4. Kontrola, že každá činnost (riadok) má priradenú osobu, ktorá je za úlohu zodpovedná a ktorá ho realizuje.
 5. Kontrola, že pri každej úlohe sú povinnosti zostavené jasne a neprekrývajú sa.
 6. Predloženie matice všetkým dôležitým zainteresovaným stranám a zapracovanie relevantných pripomienok ešte pred oficiálnym zverejnením.

Práca v organizácii

Lákanie nováčikov

Získavanie nových členov do organizácií:

 • Kde – zápis, akcie.
 • Ako – osobne pri zápise, na prednáškach, v tlači, televízií, sociálnych médiách, webe.
 • Čím? – logo, fotky, projekty, slogan, benefity, kontakt.

Nábor:

 • CV, motivačný list.
 • Pohovor, osobnostný test, skúšobný projekt.
 • Osobná schôdzka, pozvanie na poradu.

Zapojenie (onboarding):

 • Stínování činnosti, mentoring.
 • Schôdzky, zadávanie úloh.

Prvé kroky nováčika

Čo je dôležité pri práci s nováčikmi:

 • Osobný kontakt so staršími členmi.
 • Zapojenie do organizácie akcií s prihliadnutím k predchádzajúcim skúsenostiam.
 • Buddy /Mentor/Angel – človek, ktorý bude monitorovať aktivitu nováčika.
 • Teambuilding pre nováčikov – získanie kontaktov, zoznámenie sa s ostatnými.
 • Feedback – konštruktívna spätná väzba je motivujúci nástroj pre ďalšie pôsobenie v organizácii.
 • Soft – skill trainings.
 • Motivácia.

Ako pracovať s nováčikmi

Ako krušné sú začiatky nováčikov? Čo im chýba a ako sa im pracuje v tímu. Existujú rôzne typy ľudí a podľa toho je potrebné k nim pristupovať. Pre prácu s nováčikmi je dobré vytvoriť akčný plán. Vždy je potrebné pamätať na to, že:

 • Každý sme iný, ale to neznamená zlý. Cieľom je naučiť sa pracovať so všetkými typmi.
 • Každý druhý nováčik je neutrálny, a pokiaľ sa mu nebudeme venovať, čoskoro odíde.
 • Nemusíme všetko riešiť sami, pokiaľ tím zložíme správne, rôzne typy členov vzájomne pokryjú svoje slabiny.

Predávanie informácií – knowledge management

Ako predať všetky skúsenosti? Všetko je o komunikácii:

 • Nedomýšľajme si
 • Pýtajme sa
 • Ubezpečujme sa
 • Kontrolujme

Pravidelne sa stýkavajme:

 • Schôdze
 • Teambuildingy
 • Workshopy

Vytvorme si jasné pravidlá pre zdieľanie informácií. Čo všetko a kam zaznamenávame.

 • Centrálne zdieľané úložisko s jasnou štruktúrou.
 • Zdieľané kalendáre.

Motivácia

Ako motivovať seba?

 • Poznať účel svojich aktivít – pripomínanie účelu/ zmyslu činnosti nám môže pomôcť zostať na správnej ceste
 • Prijímať výzvy – je prirodzené, keď sa zaoberáme príliš dlho monotónnou činnosťou, našej motivácie ubúda – preto je doporučené aktívne hľadať výzvy; za zvládnutím výzvy sa nachádza pocit uspokojenia a pole sebarozvoja
 • Byť realistický aj vo svojom entuziazme – ak nás niečo nadchne – buďme realistickí v tom, čo sme schopní ciele dosiahnuť – pozrime sa do svojich diárov a udržme realitu pri plánovaní
 • Vizualizácia úspechu pri dosiahnutí cieľa nám môže pomôcť ísť ďalej aj vo chvíľach demotivácie - denne si môžeme skúsiť zavrieť oči na 10-15min a predstavovať si, ako bude prebiehať dosiahnutie cieľa – ako sa budeme cítiť, čo sa zmení atď.
 • Ak zdieľame svoj cieľ s ostatnými, silnejšie sa môžeme zaviazať k jeho dosiahnutiu – verbalizovať svoju víziu nahlas jej dáva jasnejšie kontúry
 • Myslieť pozitívne - namiesto MUSÍM ísť do práce, alebo MUSÍM cvičiť vymeniť slová jednoducho za CHCEM – skúste jeden deň vidieť veci pozitívnejšie : )
 • Nebojte sa zdravo riskovať – buďte kreatívni a vymyslite si, kam ďalej môžete ísť, čo viac môžete urobiť – nezabudnime však na analýzu rizík – čo získame tým, keď risk prijmeme – a čo môžeme stratiť?
 • Vyhľadávajme konštantnú spätnú väzbu – spätnú väzbu od samého seba aj od okolia
 • Poznať svoj cieľ a vidieť zmysel v priebehu jeho dosahovania, preto poznať svoj cieľ – mať jasnú víziu, nám pomôže metóda SMART

Ako motivovať kolegov v tíme?

 • Jasná, priama a pravidelná komunikácia v rámci tímu – nezabúdajme na spätnú väzbu členom
 • Vymedzenie rolí v rámci tímu a celej organizácie – ukázať členom, že sú dôležitou súčasťou, bez ktorej asociácia nemôže fungovať (plynie už z jednoduchej logiky, že bez členov by organizácia nebola); pomôcť môže vizuálne stvárnenie pozície, ktorú v celej organizácii daný člen zastáva
 • Všetci sa podieľajú – nebojme sa brainstormingov v rámci našich stretnutí – pýtajme sa na nápady, ako organizáciu posunúť, kam má podľa členov organizácie smerovať; môžeme dospieť k väčšiemu záväzku a motivácii v rámci organizácie
 • Transparentnosť – v chaose a nejasnosti sa môže stratiť mnoho potenciálu a motivácie našich členov – ak ukážeme našu štruktúru, ako veci fungujú v rámci organizácie – členovia môžu jasne vidieť, kam organizácia smeruje, aké má vízie a ako ich napĺňa
 • Buďme inšpiráciou – každý z nás má príbeh v organizácii, ktorá môže byť štartujúcim motivátorom pre druhých, inšpirujme v rámci našich vízií, ktoré sa nebojme ukazovať a zdôrazňovať
 • Dávajme činnosti zmysel – zdieľajme prečo naša organizácia/tím robí to, čo robí
 • Oceňujme jedinečnosť – každý člen má svoj vlastný potenciál, svoju jedinečnú osobnosť – naslúchajme im a vytvárajme nové príležitosti, ktoré môžu udržať ich motiváciu
 • Nechajme členov zažiť to, o čom je naša organizácia :-)

Ako využiť kreativitu v študentskej organizácii

Kto sú kreatívni ľudia?

 • Ľudia, ktorí nejakým významným spôsobom ovplyvnili našu kultúru, svet okolo nás. Ich úspechy bývajú známe verejnosti, sú na očiach a preto je pomerne jednoduché si ich s kreativitou spojiť. Typicky sa jedná o nejaké umelecké stvárnenie.
 • Ľudia, ktorí vyjadrujú neobvyklé myšlienky, hľadajú nové spôsoby riešení, produkujú mnoho nápadov. Bývajú zaujímaví a obvykle pôsobia veľmi bystro.
 • Ľudia, ktorí vnímajú svet novým a originálnym spôsobom. Mávajú dobrý rozhľad a môžu dospievať k dôležitým objavom, ktoré vidia len oni.

Kreatívni ľudia môžu byť posilou tam, kde:

 • potrebujeme vymyslieť veľké množstvo nápadov (z ktorých si potom napríklad chceme vyberať)
 • obvyklé riešenia zlyhávajú a je potrebné prísť s niečím novým
 • brainstorming nie je silnou stránkou (tímu)
 • je potrebné sa do práce pustiť s veľkou energiou
 • bude pravdepodobne potrebné improvizovať

Naopak kreatívni ľudia môžu trpieť alebo nepodávať také výsledky, keď:

 • je práca stereotypná
 • je potrebné sa dlhšiu dobu venovať len jednej veci, jednému nápadu
 • je potrebné veci dotiahnuť
 • nemajú možnosť si sami vybrať, čomu sa chcú venovať
 • majú pevné deadliny

Stres, práca s ním a jeho redukcia

Základné delenie stresu

 • Eustres – emocionálny sprievod je pozitívny, podporuje rast, rozvoj; prináša radosť, ale určitý stupeň námahy je nevyhnutný
 • Distres – situácia subjektívne prežívaného ohrozenia danej osoby s jeho sprievodnými, často výrazne negatívnymi emocionálnymi príznakmi

Faktory ovplyvňujúce pracovnú záťaž:

 • preťaženie množstvom práce (jedná sa o situáciu, kedy množstvo práce je vyššie, než je konkrétny jedinec schopný vykonať za určitý čas)
 • časový stres (nedostatok potrebného času k vykonaniu určitej práce)
 • neúmerne veľká zodpovednosť (obzvlášť zodpovednosť za zverené ľudské životy je stresogénnym faktorom)
 • nevyjasnenie právomocí (pracovná úloha je nejasne stanovená, pracovník nemá adekvátnu spätnú väzbu)

Čo s tým:

 • naučiť sa rozvrhnúť si čas
 • naučiť sa delegovať niektoré svoje povinnosti a právomoci na podriadených
 • naučiť sa odmietať úlohy, ktoré reálne nemôžem splniť
 • veľké problémy sa pokúsiť rozdeliť na radu menších a tie potom postupne riešiť
 • poznať sám seba a naučiť sa zvládať svoje emócie, naučiť sa aj v stresových situáciách zachovať kľud

Propagácia

Ako propagovať študentskú organizáciu

Základom úspešnej propagácie je vytvorenie Komunikačnej stratégie:

 • Cieľ - to, čo chceme dosiahnuť
 • Cieľové publikum - vopred určená skupina, ktorej chcem komunikovať svoje ciele
 • Prístup založený na dôkazoch - namiesto toho, aby ste sa snažili hádať a pochopiť svoje publikum.
 • aby ste maximalizovali úspech dosiahnutia cieľov v oblasti komunikácie, jednoducho požiadajte o názor o tom, čo si myslia a chcú.
 • Kľúčové správy - vyhlásenie o vašej značke, môžu odrážať to, čo vaša organizácia robí a jej presvedčenia.
 • Bariéry - Čo musíme vziať do úvahy, aby sme sa uistili, že budeme úspešní?
 • Taktika - Komunikačné nástroje.
 • Vyhodnotenie - Ako zistím, či bola moje komunikácia úspešná?
 • Komunikácia pozitívneho vplyvu - Váš úspech - čo ste urobili, ako ste to urobili, kto, kedy a kedy.